Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ, 25-8-2010

Την Τετάρτη 25 Αυγούστου συνεδρίασε η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ σε διευρυμένη σύνθεση με συμμετοχή μελών του Γενικού Συμβουλίου και Προ-έδρων Ενώσεων και κατέληξε στην εξής απόφαση:

Η ψήφιση του νέου νόμου 3868/2010 εν μέσω θέρους, αποκλειστικά και μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία και παρά την καθολική αντίδραση των νο-σοκομειακών γιατρών, δημιουργεί νέα δεδομένα στο χώρο της δημόσιας πε-ρίθαλψης.
Η ΟΕΝΓΕ και οι Ενώσεις Γιατρών ΕΣΥ όλης της χώρας, σε μια δύσκολη περί-οδο για αγωνιστικές κινητοποιήσεις, έδωσαν μια σοβαρή συνδικαλιστική και πολιτική μάχη κατά των κυβερνητικών ρυθμίσεων στην Υγεία που μετατρέ-πουν τα δημόσια νοσοκομεία σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις, μετα-κυλίοντας το κόστος της δημόσιας περίθαλψης στους ίδιους τους ασθενείς και εγκαταλείποντας οριστικά τη συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να εγγυάται την καθολική και αξιόπιστη περίθαλψη των πολιτών.
Διανύουμε μια περίοδο παρατεταμένης ύφεσης, εκρηκτικής ανεργίας και κοι-νωνικής ανέχειας λόγω των κυβερνητικών μέτρων και του Μνημονίου ΔΝΤ-ΕΕ και είναι αναμενόμενες οι αρνητικές επιπτώσεις στους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας του πληθυσμού, ιδιαίτερα των αδύναμων κοινωνικών στρω-μάτων. Την ώρα λοιπόν που είναι προφανής η αναγκαιότητα στήριξης και αναβάθμισης του ΕΣΥ και του κοινωνικού Κράτους η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει τις τράπεζες με νέες εγγυήσεις ύψους 25 δισ. ευρώ, αλλά αρνείται πεισματικά να εγγυηθεί την πλήρη αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκο-μειακών γιατρών και την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της χώρας.
Βασικός στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας δεν είναι η «ανα-βάθμιση του ΕΣΥ» όπως υποκριτικά τιτλοφορείται ο νέος νόμος, ούτε ο εξορ-θολογισμός τους κόστους περίθαλψης, αλλά η γενικευμένη περικοπή των δημόσιων δαπανών υγείας, η συγχώνευση ή και κατάργηση κλινικών, τμημά-των, ακόμα και ολόκληρων νοσοκομείων σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του νόμου 3868/2010. Τα χρέη προς τους προμηθευτές ρυθμίζονται αναδρομικά και οι μόνες ελαστικές δαπάνες φαίνεται πλέον ότι είναι οι μισθοί, οι συντάξεις, τα δώρα και τα επιδόματα, οι εφημερίες των γιατρών, οι υπερωρίες του προ-σωπικού και τα καθημερινά λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων. Η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και των τοποτηρητών της χώρας είναι λιγότερο κοι-νωνικό κράτος, λιγότεροι εργαζόμενοι στα δημόσια σχολεία και νοσοκομεία, χαμηλότεροι μισθοί και συνάξεις, περισσότερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, περισσότερα κίνητρα στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα, μεγαλύτερη ανασφά-λεια και αβεβαιότητα στην κοινωνία.
Αυτή όμως είναι μια συνταγή κοινωνικής λεηλασίας και ερήμωσης.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ και στον ευ-ρύτερο κοινωνικό τομέα, έχουν την υποχρέωση να μην επιτρέψουν αυτή την εξέλιξη. Έχουμε την ευθύνη της υπεράσπισης όχι της σημερινής προβληματι-κής πραγματικότητας στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά του βαθύτερου πυρήνα του ΕΣΥ που είναι το καθολικό δικαίωμα όλων των πολιτών αυτής της χώρας, ανεξάρτητα από το αν είναι εργαζόμενοι, άνεργοι, ανασφάλιστοι ή μετανά-στες, σε δωρεάν υπηρεσίες Υγείας υψηλής ποιότητας.
Με δεδομένη την κατηγορηματική μας αντίθεση στον νέο νόμο και την αδιαμ-φισβήτητη αδυναμία των νοσοκομείων, ιδιαίτερα της επαρχίας, να καλύψουν τις ανάγκες τους με βάση το «πρότυπο εφημερίας» της κ. Ξενογιαννακοπού-λου και των μυστικοσυμβούλων της, οφείλουμε να αγωνιστούμε το επόμε-νο διάστημα για να ακυρώσουμε στην πράξη αυτή τη νομοθετική ρύθμι-ση / χαριστική βολή στο δημόσιο Σύστημα Υγείας.

«Κόκκινη γραμμή» για την ΟΕΝΓΕ και τις Ενώσεις πρέπει να είναι η υλο-ποίηση των ασφαλών προγραμμάτων εφημερίας των Επιστημονικών Συμβουλίων και η διεκδίκηση με κάθε πρόσφορο μέσο της πλήρους, έ-γκαιρης και χωρίς «εκπτώσεις» αποζημίωσης τους. Απέναντι στην εγκλη-ματική πολιτική του Υπουργείου Υγείας που οδηγεί στο κλείσιμο των «μη προσοδοφόρων» νοσοκομείων και τη διάλυση του ΕΣΥ, εμείς οφείλουμε να διαφυλάξουμε την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των μονάδων υγείας, ειδι-κά την ώρα της εφημερίας και του επείγοντος περιστατικού που οι πολίτες δεν έχουν άλλη επιλογή από το δημόσιο νοσοκομείο. Οφείλουμε να μην επιτρέ-ψουμε την ακόμα μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών για να κα-λυφθούν τα συσσωρευμένα ελλείμματα και τα χρέη των νοσοκομείων που προέκυψαν από τη διαχρονική ανοχή των κυβερνήσεων στη σπατάλη, τη συ-ναλλαγή και τη διαφθορά στο χώρο των προμηθειών και του φαρμάκου.
Σήμερα που επιχειρείται από αρκετούς Διοικητές νοσοκομείων είτε η αυθαίρε-τη περικοπή των προγραμμάτων, είτε η μετατροπή ενεργών εφημεριών με αποκλειστικά λογιστικά κριτήρια, αποδεικνύεται ότι αυτό που προέχει είναι να πάρουν οι Ενώσεις Γιατρών ΕΣΥ και τα Επιστημονικά Συμβούλια την κατάσταση στα χέρια τους και να επιβάλλουν στις Διοικήσεις την απαρέ-γκλιτη εφαρμογή του σημερινού μοντέλου εφημερίας που εξασφαλίζει επι-στημονικά αποδεκτή στελέχωση των τμημάτων και επάρκεια ιατρικής φροντί-δας όλων των ειδικοτήτων, καλώντας τις ταυτόχρονα να απαιτήσουν από τις ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας την συμπληρωματική επιχορήγηση με τα απα-ραίτητα ποσά για την αποπληρωμή των εφημεριών που θα πραγματοποιού-νται. Κάθε υποχώρηση από αυτό το στόχο κινδυνεύει να δημιουργήσει τετε-λεσμένα μη αναστρέψιμα στο μέλλον. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τη λο-γική ειδικοτήτων «πρώτης» ή «δεύτερης» γραμμής, ούτε τη λογική του επιδό-ματος εφημερίας που νομοθέτησε η κυβέρνηση και την αντιστοιχία του σε ε-φημερίες, γιατί αυτή είναι λογική που προτάσσει τον έλεγχο του κόστους και όχι την κάλυψη των πραγματικών αναγκών, υποβαθμίζοντας αναγκαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Προφανώς δεν πρόκειται να ανεχθούμε απλή-ρωτη υπερωριακή εργασία και αυτό οφείλουμε να το καταστήσουμε σα-φές στο Υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση.

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ ζητά επιτακτικά από το Υπουρ-γείο Υγείας:
1.- Να ολοκληρώσει μέσα στους δύο επόμενους μήνες τις 2000 προσλήψεις γιατρών και να πάψει την κωλυσιεργία στη σύγκληση των Συμβουλίων Κρί-σης. Επίσης να προχωρήσει άμεσα στις προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπι-κού, ενόψει μάλιστα του τεράστιου κύματος συνταξιοδοτήσεων που επίκειται τους επόμενους μήνες και το οποίο θα ερημώσει τα Νοσοκομεία και Κ.Υ της χώρας.
2.- Να υπογραφούν όλες οι αναβαθμίσεις 1ου και 2ου εξαμήνου 2010 που εκ-κρεμούν.
3.- Να εγκαταλείψει τις προσπάθειες επιδοματοποίησης των εφημεριών και να προχωρήσει στην κατάρτιση ενός προτύπου ασφαλούς εφημέρευσης των Νοσοκομείων που θα προκύπτει από τις ανάγκες των πολιτών και αναγκαστι-κά θα είναι πληρέστερο ή ακόμη και ακριβότερο από το υπάρχον.
4.- Να συγκροτήσει αυτόνομα ΤΕΠ σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού.
4.- Να προχωρήσει στη δημιουργία συστήματος Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε όλη τη χώρα.
5.- Να θεσμοθετήσει σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των γιατρών, απομακρύνοντας οριστικά τις φαρμακευτικές εταιρείες από τον κρί-σιμο αυτό τομέα.
6.- Να δώσει αξιόλογα κίνητρα για τη στελέχωση των άγονων και προβλημα-τικών περιοχών.

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ καλεί το Υπουργείο Υγείας να εξο-φλήσει μέχρι τις 21 Οκτωβρίου τις εφημερίες που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, αλλά και όλες τις ανεξόφλητες οφειλές από εφημερίες παρελ-θόντων μηνών. Σε ενάντια περίπτωση οι νοσοκομειακοί γιατροί δηλώνουν αποφασισμένοι να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις.

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ:
1. Καλεί τις Ενώσεις να πραγματοποιήσουν άμεσα γενικές συνελεύσεις για να πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις με βάση τον προβληματισμό της Ομοσπονδίας.
2. Καταγγέλλει το νόμο 3868/2010 ως αντισυνταγματικό και ανεφάρμο-στο. Ο νόμος αυτός οδηγεί στο χάος, σε αναγκαστική κατάργηση και συγχωνεύσεις Τμημάτων και Κλινικών, ακόμη και καταργήσεις Νοσο-κομείων ή Κ.Υ. Η ΟΕΝΓΕ θα προσφύγει στο ΣτΕ για ακύρωση του νό-μου.
3. Καλεί τις Ενώσεις να επιδιώξουν τη συστράτευση των τοπικών κοινω-νιών στον αγώνα για τη αποτροπή της διάλυσης του ΕΣΥ και της δη-μόσιας περίθαλψης. Ειδικά εν όψει των αυτοδοιικητικών εκλογών και της καταστροφικής μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της ΠΦΥ στους νέ-ους Δήμους πρέπει να οικοδομήσουμε ένα σταθερό κοινωνικό και πο-λιτικό μέτωπο υπεράσπισης της δημόσιας περίθαλψης, σε αντιπαρά-θεση με την «ανθυγιεινή» πολιτική της υποχρηματοδότησης και της απαξίωσης του ΕΣΥ.
4. Θεωρεί προφανές πως η χρήση της νομοθεσίας για το ανώτατο όριο εβδομαδιαίας εργασίας επιβάλλεται σε περιοχές, Νοσοκομεία και Ενώ-σεις που το αποφασίσουν, με γνώμονα την αγωνιστική κινητοποίηση των γιατρών στην υπεράσπιση του δικαιώματος αξιοπρεπούς εργασί-ας.
5. Συμμετέχει, καλώντας και τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στις εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται από τα συνδικάτα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ενόψει της ΔΕΘ και τη δι-αδήλωση της 11ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ώστε να εκφρα-στεί η μέγιστη δυνατή αντίδραση των εργαζομένων στην αντικοινωνική πολιτική της κυβέρνησης και του ΔΝΤ.
6. Αποφασίζει την προκήρυξη απεργίας και τη συμμετοχή της ΟΕΝΓΕ στην πανευρωπαϊκή ημέρα κινητοποίησης των συνδικάτων της 29ης Σεπτεμβρίου με κεντρικό αίτημα να μην πληρώσουν οι εργα-ζόμενοι το κόστος της οικονομικής κρίσης. Η ΟΕΝΓΕ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια διακλαδικού συντονισμού ανάμεσα σε πρωτοβάθμια σωματεία και Ομοσπονδίες.

Εν κατακλείδι η Εκτελεστική Γραμματεία καλεί τις και τους συναδέλφους, εκτιμώντας τη σημερινή κρισιμότητα των περιστάσεων, να υπερβούν την καθημερινότητα και να υπερασπιστούν το δικαίωμα όλων των συνανθρώ-πων μας στη δημόσια, δωρεάν και ποιοτική περίθαλψη, πράγμα που θα θεμελιώσει τις απαραίτητες κοινωνικές συμμαχίες έναντι της ανάλγητης, ξενόδουλης και καταστροφικής πολιτικής της κυβέρνησης.