Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2009

Σχέδιο αναφοράς ιατρού

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΟΥ

Σας δηλώνω και αναφέρω ότι οι εφημερίες που με ορίσατε βάσει του προγράμματος εφημεριών να εκτελέσω είναι καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Θεωρώ επομένως την εντολή σας παράνομη.
Σας γνωρίζω δε, ότι η κείμενη νομοθεσία έχει σκοπό την προστασία του εργαζομένου από την τήρηση εξαντλητικών ωραρίων . Κατά την ενάσκηση δε, του λειτουργήματος μας γνωρίζετε καλά ότι η διενέργεια ιατρικών πράξεων υπό το κράτος υπερβολικής κόπωσης είναι δυνατόν να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των ασθενών.
Εκθέτετε επομένως σε κίνδυνο με την παράνομη εντολή σας την υγεία και τη ζωή των ασθενών, οι οποίοι περιθάλπονται και υποβάλλονται σε ιατρικές πράξεις από εξαντλημένους και κοπωμένους ιατρούς.
Σας ενημερώνω δε ότι θα εκτελέσω την ως άνω εντολή σας επιφυλασσόμενος όμως ρητά κάθε δικαιώματός μου και ιδίως αυτών που αφορούν την προστασία της προσωπικότητάς μου, καταβάλλοντας ταυτόχρονα κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια και εξαντλώντας και την τελευταία ικμάδα δυνάμεών μου προκειμένου να μείνω πιστός στον όρκο μου και να περιθάλψω με τον καλύτερο τρόπο τους ασθενείς μου.