Δευτέρα 23 Μαΐου 2011

Από 2-7 ο οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει εργοδότης γιατρών !

Από τις 2 Ιουλίου 2011, παύει να ισχύει κάθε περιορισμός που, με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων, περιορίζει την συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο Διαγνωστικών Κέντρων, οπότε μη Γιατροί θα ιδρύουν Διαγνωστικά Κέντρα χωρίς κανένα περιορισμό !
Λεπτομέρειες στην διεύθυνση :

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4632057
Ειδικότερα :
Σύμφωνα με Ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών,
Ανοίγουν από τις 2 Ιουλίου τα κλειστά επαγγέλματα.
Καταργούνται από 2 Ιουλίου -εκτός αν προηγηθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα- όλοι οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί για την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος, όπως ελάχιστες αμοιβές, γεωγραφικά όρια και οι ελάχιστες αποστάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, που εξέδωσε έναν ενδεικτικό κατάλογο 136 επαγγελμάτων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση μετά τη πάροδο τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από τις 2 Ιουλίου 2011, παύει να ισχύει κάθε περιορισμός που:
- περιορίζει τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα,
- εξαρτά την χορήγηση άδειας από εκτίμηση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης,
- θέτει γεωγραφικά όρια στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος,
- ορίζει ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ασκούντων το επάγγελμα,
- απαγορεύει τη δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο,
- επιβάλλει ή απαγορεύει την διάθεση αγαθών από ορισμένου είδους επαγγελματική εγκατάσταση,
- περιορίζει την συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων,
- επιβάλλει υποχρεωτικές κατώτατες τιμές,
- υποχρεώνει τον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Όλοι οι πιο πάνω περιορισμοί αίρονται αυτόματα μετά τις 2 Ιουλίου, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη.
Αντίθετα, απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, μόνο εφόσον κρίνεται αναγκαία η διατήρηση για κάποιο επάγγελμα ενός ή περισσότερων από τους πιο πάνω περιορισμούς και αυτό μόνο εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποστείλει σχετικές επιστολές σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία, με τις οποίες επίσης ζητήθηκε η ρητή κατάργηση κάθε αντίθετης απόφασης ή εγκύκλιου.
................................
Ακολουθεί ένας ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος επαγγελμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του κεφαλαίου Α' του ν.3919/2011.

Στο κατάλογο αυτό δεν περιλαμβάνονται επαγγέλματα τα όποια:
• ρυθμίζονται στο Β΄ Κεφάλαιο του Νόμου (Συμβολαιογράφοι, Δικηγόροι, Μηχανικοί, Νόμιμοι Ελεγκτές),
• εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Νόμου (οδικές εμπορευματικές μεταφορές, φαρμακοποιοί, γεωτεχνικοί),
• έχουν ρυθμιστεί με ειδικό τρόπο από την κοινοτική νομοθεσία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ ΤΟΥ Ν. 3919/2011
1. Αισθητικός
.....................
13. Διαγνωστικά Κέντρα
..............................